Koszt obsługi księgowej spółki z o.o

Jak wiadomo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to związane z tym, iż jej prowadzenie nie jest skomplikowane. Jednak z drugiej strony przepisy narzucają prowadzenie księgowości w formie pełnej. Właśnie tą kwestię chcemy Państwu przybliżyć, a dokładnie koszty związane z pełną księgowością.

Spis treści:
1. Księgowość pełna czy uproszczona?
2. Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.
3. Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o.

Księgowość pełna czy uproszczona?

Jak się okazuje, zgodnie z przepisami polskiego prawa, osoby prowadzące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mają możliwość wyboru pomiędzy prowadzeniem księgowości pełnej, a księgowości uproszczonej. Jednak co ważne – możliwość ta przysługuje tym przedsiębiorcom, których przychody netto ze sprzedaż towarów, produktów oraz wszelkich operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym wyniosły mniej niż 2 000 000 mln euro po przeliczeniu na PLN zgodnie z przelicznikiem ustalanym przez NBP.

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Każda osoba, która zdecydowała się na prowadzenie spółki z o.o. musi zdawać sobie sprawę z obowiązku, którym jest sporządzanie sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy. Powinny się z nim znaleźć:
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– informacja dodatkowa.

Wszystkie z powyższych dokumentów muszą zostać złożone w formie elektronicznej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli dana jednostka jest również zobowiązana do kontroli sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, wówczas w sprawozdaniu dodatkowo muszą znaleźć się dokumenty takie, jak:
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale własnym.

Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o.

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce to proces nie tylko skomplikowany, ale również bardzo czasochłonny. W związku z tym nie każdy przedsiębiorca ma możliwość, aby jednocześnie skupić się na prowadzeniu księgowości i realizowaniu celów i założeń swojej firmy, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest uzależniony od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od miejscowości, w której prowadzi swoją działalność. Równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na cenę, jest ilość generowanych dokumentów. W przypadku większości biur rachunkowych ceny ustalane są indywidualnie, więc warto zgłosić się po wycenę. Jest to zupełnie niezobowiązujące, a można poznać konkretną kwotę, która byłaby należna za świadczenie usług księgowych.

obsługa księgowa firmy