Sporządzanie deklaracji VAT

Zeznanie podatkowe musi być składane przez wszystkich czynnych podatników VAT, w zależności od wyboru przedsiębiorcy: miesięcznie lub kwartalnie.

Sporządzanie deklaracji VAT ma na celu podsumowanie dokonanych w danym okresie transakcji opodatkowanych. Podatnik, który zadeklarował na wniosku rejestracyjnym VAT-R rozliczanie się miesięczne, będzie składał deklarację na formularzu VAT-7, natomiast ten, który wybrał rozliczenie kwartalne na formularzu VAT-7K.

Deklaracje VAT składane muszą być zawsze terminowo, a więc do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Od 2018 roku sporządzanie deklaracji VAT odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Deklaracje muszą być składane do urzędu skarbowego przez Internet.

Sporządzanie deklaracji VAT zaczyna się od skierowania jej do właściwego urzędu skarbowego, wybieranego na podstawie miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Kolejno następuje identyfikacja danych podatnika, a po niej rozliczenie podatku należnego, a następnie naliczonego.

Końcowymi etapami w sporządzaniu deklaracji VAT są:
– obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego
– uzupełnienie o dodatkowe informacje
– opis załączników
– dane kontaktowe podatnika lub osoby go reprezentującej