Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do podmiotów zobowiązanych do sporządzania oraz przesyłania sprawozdania finansowego we właściwym terminie.

Czym jest sprawozdanie finansowe? To dokument dostarczający podstawowych informacji o rocznej działalności przedsiębiorstwa pod kątem finansowym. Do sporządzania sprawozdania finansowego są podmioty prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składa się z:
– bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
– rachunku zysków i strat – należy oddzielić przychody, koszty, zyski i straty
– obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
– informacji dodatkowej – dostarcza informacji na temat przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada sporządzanie sprawozdania finansowego dla spółek z o.o. oraz pozostałych form prawnych.