Złożenie sprawozdania finansowego za 2020

Pandemia i lockdown, to kwestie, które niewątpliwie będą miały istotne odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za rok 2020.

Wielu przedsiębiorców będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie czy kontynuacja działalności jest możliwa i opłacalna. Dynamika i niepewność rynkowa panująca w okresie pandemii sprawia, że złożenie sprawozdania finansowego za 2020 może okazać się bardzo trudne. W tej sytuacji konieczne będzie sporządzenie sprawozdania pod okiem ekspertów i dokonania dogłębnych analiz z obszaru działalności jednostki. W ramach pomocy rządowej przewidziane zostało wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania finansowego za 2020, które w zależności od jednostki będzie wynosiło 2 lub 3 miesiące.

Sprawozdanie finansowe w 2021 roku można stworzyć z uwzględnieniem dwóch sytuacji:

– Sprawozdanie finansowe przy zamknięciu firmy w 2021 roku. Ta sytuacja powoduje, że konieczna jest wycena aktywów jednostki po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

– Sprawozdanie finansowe przy kontynuacji działalności firmy w 2021 roku. Kierownik jednostki powinien wtedy przeprowadzić analizę ryzyk i zagrożeń natury: finansowej, operacyjnej i innej, które mogłyby ujemnie wpływać na zdolność jednostki do kontynuacji działalności oraz wziąć pod uwagę nowe ryzyko związane z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju